Media release: New album showcases students’ musical talents | Albam ùr a’ taisbeanadh tàlantan ciùil nan oileanach

Celtic_Connections_Students1

A NEW album, showcasing the music of University of the Highlands and Islands students and alumni, has been launched at Celtic Connections.

‘The Musicians’ Nest’ (Nead nan Ceòladair) features tracks from artists who crafted their skills at the Benbecula campus of Lews Castle College UHI.

It includes tunes donated by award winning musicians such as James Duncan MacKenzie, a piper with Breabach, Seonaidh MacIntyre, a multi-instrumentalist from Trail West and Robbie Greg, winner of the 2017 Neil Gow Scottish Fiddle Award.

The album was launched at a University of the Highlands and Islands’ concert at the Celtic Connections festival in Glasgow on Saturday 3 February.

Stòras Uibhist Sealladh na Beinne Mòire Community Fund supported the development of the CD as well as the production of short films showcasing Uist as an attractive place to live and study in. The clips were played at the Glasgow Royal Concert Hall during the festival.

Anna-Wendy Stevenson, programme leader for the university’s BA (Hons) applied music, said: “Many of today’s top names in Scottish traditional music spent their formative years honing their craft on music courses at Lews Castle College UHI on the Islands of Uist. They forged friends, made memories and learned from inspiring musicians and tradition bearers in a beautiful and nurturing environment rooted in Gaelic culture. This 18 track album showcases a sample of current and alumni students, many who have made their names as award winning musicians performing on national and international stages as well as those who will go on to do so in future.”

Award winning singer and multi-instrumentalist, Julie Fowlis, graduated from the University of the Highland and Islands in 2011 and was named as the university’s alumnus of the year in 2013.

She welcomed the album, saying: “Having been brought up in Uist in a community steeped in Gaelic culture, it gives me great pleasure to see so many musicians having the opportunity to experience this wonderful place surrounded by beautiful landscape and inspiring educators at Lews Castle College in Benbecula.

“‘The Musicians’ Nest’ is an impressive snapshot of the talent nurtured on these courses – many of whom have become well respected and successful musicians in their own right and, as a performer, I have now seen many of these musicians on the stage.”

The Musicians’ Nest is available on Amazon as well selected record shops. You can find out more about the music courses offered in Benbecula and around at the University of the Highlands and Islands partnership at www.uhi.ac.uk

ENDS

THA ALBAM ùr a’ taisbeanadh ceòl oileanaich is alumni Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean air fhoillseachadh aig Celtic Connections. Tha ‘The Musicians’ Nest’ (Nead nan Ceòladair) a’ nochdadh thracan bho luchd-ealain a chuir an sgilean an cèill ann an àrainn Bheinn na Fadhla de Cholaisde a’ Chaisteil UHI.

Tha e a’ gabhail a-steach fuinn a fhuaireadh bho luchd-ciùil ainmeil leithid James Duncan MacKenzie, pìobaire le Breabach, Seonaidh MacIntyre, cluicheadair ioma-ionnsramaideach bho Trail West agus Robbie Greg, buannaiche Duais Fìdhle Albannach Niall Gow 2017.

Chaidh an clàr fhoillseachadh aig cuirm-chiùil Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean aig fèis Celtic Connections ann an Glaschu air Disathairne 3 Gearran. Chuir Maoin Coimhearsnachd Stòras Uibhist Sealladh na Beinne Mòire taic ri leasachadh an CD a thuilleadh air filmichean goirid a riochdachadh, a tha a’ taisbeanadh Uibhist mar àite tarraingeach airson fuireach ann agus airson ionnsachadh ann. Bha na cliopan gan cluich ann an Talla Rìoghail Ghlaschu aig àm na fèise.

Thuirt Anna-Wendy Stevenson, stiùiriche prògram cùrsa ciùil gnìomhach BA (Urram) an oilthighe: “Chuir mòran de na h-ainmean as àirde an-diugh ann an ceòl traidiseanta na h-Alba seachad am bliadhnaichean leasachail a’ gleusadh an ciùird air cùrsaichean ciùil aig Colaisde a’ Chaisteil UHI air eileanan Uibhist. Fhuair iad caraidean, rinn iad cuimhneachain agus dh’ionnsaich iad bho luchd-ciùil brosnachail agus luchd-gleidhidh an traidisein ann an àrainneachd bhòidheach is bheathachail, freumhaichte ann an cultar na Gàidhlig. Tha an clàr seo de 18 tracan a’ taisbeanadh sampall de dh’oileanaich làithreach agus alumni, mòran dhiubh air an cliù fhaotainn mar luchd-ciùil is bhuannaichean duaisean, a’ coileanadh an tàlantan ciùil air àrd-ùrlaran nàiseanta is eadar-nàiseanta, a thuilleadh air an fheadhainn sin a thèid air adhart mar sin san àm ri teachd.”

Cheumnaich Julie Fowlis, a bhuannaich mòran duaisean mar sheinneadair agus mar chluicheadair ioma-ionnsramaideach, à Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean  ann an 2011 agus chaidh a h-ainmeachadh mar alumnus na bliadhna ann an 2013. Chuir i fàilte air a’ chlàr, ag ràdh: “An dèidh mo thogail ann an Uibhist ann an coimhearsnachd a tha bogte ann an cultar na Gàidhlig, tha e a’ toirt fìor thlachd dhomh a leithid de luchd-ciùil fhaicinn a’ faighinn a’ chothroim eòlas a chur air an àite mhìorbhaileach seo, air an cuairteachadh le cruth-tìre àlainn agus oidean brosnachail  aig Colaisde a’ Chaisteil ann am Beinn na Fadhla.

“Tha Nead nan Ceòladair (Musicians’ Nest) na dheagh eisimpleir den tàlant a chaidh a bhrosnachadh air na cùrsaichean seo-mòran dhiubh air a bhith nan lùchd-ciùil le deagh aithneachadh agus a deanamh math dhaibh fhèin, agus mar neach-ciùil, tha mi a-nis air mòran de na luchd-ciùil seo fhaicinn air an àrd-ùrlar.”

Tha Nead nan Ceòladair (Musicians’ Nest) ri fhaotainn air Amazon a thuilleadh air bùithtean chlàran sònraichte eile. Faodaidh sibh tuilleadh fiosrachaidh fhaotainn mu na cùrsaichean ciùil air an tairgsinn ann am Beinn na Fadhla agus mu chom-pàirteachas Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean aig www.uhi.ac.uk

DEIREADH

MEDIA RELEASE issued by UHI. You too can share your stories (aka press or media releases), on this site. Email here for more information.

Check out twitter.com/scotsbulletin for your very own media releases feed…

Check out too twitter.com/allMusicPR and twitter.com/allEducationPR.

Stay connected with our various twitter feeds: CharitiesDrinkEducationEnergyFashionFilmFoodGardensLegalMotorsMusicOutdoorsPropertyScience and Sports. And not forgetting FinanceTheatreTravelFestivalsVisual ArtsAberdeenDundeeEdinburghGlasgowInvernessPerth and Stirling.

UHI contact details…

Contact: Alison Lochhead
Phone: 01463279206
Email: alison.lochhead@uhi.ac.uk
Website: http://www.uhi.ac.uk