Media release: University announces key research appointment | Oilthigh ag ainmeachadh prìomh dhreuchd rannsachaidh

Prof Neil Simco

THE University of the Highlands and Islands has appointed Professor Neil Simco as its vice-principal for Research and Impact. Professor Simco will be responsible for leading and overseeing the university’s research activity in the role.

Professor Simco started his career as a primary school teacher in England, before moving into teacher education in the early 1990s. He held positions as Dean of Education at St Martin’s College and Interim Pro-Vice Chancellor at the University of Cumbria, before joining the University of the Highlands and Islands in 2009.

In his time with the University of the Highlands and Islands, Professor Simco has played an important part in developing the university’s curriculum through roles as the Dean of Business and Leisure; Dean of Arts, Humanities and Business and the Assistant Principal for Curriculum Growth.

Professor Simco lives in Bonar Bridge, Sutherland, with his wife and children. A keen Gaelic learner, he has attended several courses at Sabhal Mòr Ostaig UHI on Skye. He has produced a number of books, edited collections and articles on teacher education and is a trustee of the General Teaching Council for Scotland.

Speaking about his appointment, Professor Simco said: “It is a real privilege to lead research at the University of the Highlands and Islands. We already have a significant amount of world leading and internationally excellent research in fields such as marine, energy, environmental science, archaeology, health, Nordic studies and history, and there is much to do to build on what has already been achieved as we further expand our research work.”

University of the Highlands and Islands Principal and Vice-Chancellor, Professor Clive Mulholland, said: “We are delighted to appoint Professor Neil Simco to this important role. He has dedicated his career to teaching and education and has been a valuable asset to the university since joining us in 2009. The university’s mission is to have a transformational impact on the prospects of our region. Our research, inspired by the environment, culture, industries and people of the Highlands and Islands, is a crucial part of this.”

ENDS

THA Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean air an Àrd-ollamh Neil Simco fhastadh mar Iar-Phrionnsabal airson Rannsachadh agus Buaidh. Bidh an t-Àrd-ollamh Simco an urra ri bhith a ‘stiùireadh agus a’ cumail sùil air obair rannsachaidh an oilthigh san dreuchd.

Thòisich an t-Àrd-ollamh Simco air a dhreuchd mar thidsear bun-sgoile ann an Sasainn, mus do ghluais e gu foghlam thidsearan tràth anns na 1990an. Bha e na dhreuchd mar Dheadhan Foghlaim aig Colaiste Naomh Màrtainn agus Leas-Seansalair Eadar-amail aig Oilthigh Cumbria, mus deach e gu Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean ann an 2009.

Fad ùine aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, tha an t-Àrd-ollamh Simco air pàirt chudromach a ghabhail ann a bhith a ‘leasachadh clàr-oideachaidh an oilthigh tro dhreuchdan mar Deadhan Ghnothachais is Cur-seachad; Deadhan Ealain, Daonnachdan agus Gnothachas agus Iar- Phrionnsapal airson Fàs Curraicealam.

Tha an t-Àrd-ollamh Simco a ‘fuireach ann an Drochaid a’ Bhanna, Cataibh, còmhla ri bhean agus clann. Tha an t-Àrd-ollamh Simco a ‘fuireach ann an Drochaid a’ Bhanna, Cataibh, còmhla ri bhean agus a chlann. Tha e dèidheail air ionnsachadh Gàidhlig agus e air grunn chùrsaichean a fhrithealadh aig Sàbhal Mòr Ostaig UHI san Eilean Sgitheanach. Tha e air grunn leabhraichean a riochdachadh, a dheasachadh agus artaigilean air foghlam luchd-teagaisg a chruthachadh agaus the e na urrasair air Comhairle Teagaisg Choitcheann na h-Alba.

A ‘bruidhinn mun dreuchd aige, thuirt an t-ollamh Simco: “Is e fìor dheagh shocair a th’ann a bhith a’ stiùireadh rannsachadh aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Tha sinn a ‘faighinn tòrr rannsachaidh mu thràth air feadh an t-saoghail  ann an raointean mar mara, lùth, saidheans àrainneachd, arc-eòlas, slàinte, rannsachaidhean Lochlannach agus eachdraidh, agus tha mòran ri dhèanamh gus togail air na chaidh a choileanadh, agus sinn a leudachadh ar n-obair rannsachaidh.”

Thuirt Prionnsapal agus Iar-Sheansalair Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, an t-Àrd ollamh Clive Mulholland: “Tha sinn air leth toilichte an t-Àrd-ollamh Neil Simco a chur air an dreuchd chudromach seo.Tha e air leth a dhreuchd a chuir gu teagasg agus foghlam agus tha e air a bhi na thaic mhòr don oilthigh bhon na thaing e còmhla rinn ann a 2009. Is e rùn an oilthigh buaidh chruth-atharrachail a bhith aige air na ri thighinn san sgire againn. Tha ar rannasachadh, air a bhrosnachadh leis an àrainneachd, cultar, gnìomhachasan agus daoine na daoine sa Ghàidhleatachdagus nan Eilean, na phàirt deatamach de seo.”

DEIREADH

MEDIA RELEASE issued by UHI. You too can share your stories (aka press or media releases), on this site. Email here for more information.

Check out twitter.com/scotsbulletin for your very own media releases feed…

Check out too twitter.com/allEducationPR.

Stay connected with our various twitter feeds: CharitiesDrinkEducationEnergyFashionFilmFoodGardensLegalMotorsMusicOutdoorsPropertyScience and Sports. And not forgetting FinanceTheatreTravelFestivalsVisual ArtsAberdeenDundeeEdinburghGlasgowInvernessPerth and Stirling.

UHI contact details…

Contact: Alison Lochhead
Phone: 01463279206
Email: alison.lochhead@uhi.ac.uk
Website: http://www.uhi.ac.uk