Media release: Bòrd na Gàidhlig meeting set to conclude series of pledges

PublicRelationsToUse

TOMORROW (Thursday 9 August), the Deputy First Minister, John Swinney MSP, will chair a significant meeting to review and confirm a series of significant pledges to increase the pace of change around Gaelic.

The event in Perth, which is being organised by Scottish Government and Bòrd na Gàidhlig, will involve many of Scotland’s public sector leaders.

It will explore ways in which to respond to the aims of the new National Gaelic Language Plan 2018-2023 which was launched in April, and it is expected a series of commitments will follow.

We will release a communiqué and free-to-use images following the meeting. These are expected to distributed to news desks around 1pm-1.30pm on Thursday.

Notes to editors:

The Gaelic Language (Scotland) Act commenced in 2006 established the preservation and promotion of Gaelic as an official language which sits at parity to England, in Scotland. Bòrd na Gàidhlig was established as the public body responsible for this

* Every five years Bòrd na Gàidhlig develops a National Gaelic Language Plan for the Scottish Government. Key focuses in the 2018-2023 plan, which was launched in April, are:

* Initiatives targeting the use of Gaelic by young people
* Increasing the contribution Gaelic makes to the Scottish economy across different sectors
* Increase the demand and provision for Gaelic education
* Developing Gaelic medium workforce recruitment, retention, training and supply
* Gaelic in the family
* Gaelic Language Plans developed and implemented by public bodies
* Promotion of the social, economic, and cultural value of Gaelic

The central purpose of this plan is to encourage and enable more people to use Gaelic more often and in a wider range of situations. The key messages, aims, priorities and new commitments contained in the plan all contribute to achieving this increased use of Gaelic. Principal amongst these are the following:

* Gaelic belongs to the whole of Scotland
* Promoting a positive image of Gaelic
* Increasing the learning of Gaelic
* Increasing the use of Gaelic

Fios do na Meadhanan: geallaidhean ùra gu bhith air an aontachadh aig coinneamh a thèid a chumail le * Riaghaltas na h-Alba is Bòrd na Gàidhlig

Às leth Bhòrd na Gàidhlig

Bidh an Leas Phrìomh Mhinistear, Iain Swinney BPA, sa chathair airson coinneamh chudromach a-màireach (Diardaoin 9 Lùnastal) gus beachdachadh air sreath de gheallaidhean cudromach ùra agus na geallaidhean sin aontachadh feuch an tig adhartas nas luaithe a thaobh cùisean na Gàidhlig.

Bidh grunn cheannardan is luchd-stiùiridh bho roinn phoblach na h-Alba an làthair aig an tachartas ann am Peairt, a tha Riaghaltas na h-Alba agus Bòrd na Gàidhlig a’ cur air dòigh.

Aig an tachartas, bithear a’ coimhead air dòighean san urrainnear taic a thoirt do dh’amasan a’ Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig ùir airson 2018-2023 a chaidh fhoillseachadh sa Ghiblean, agus thathar an dùil gun tèid sreath de gheallaidhean aontachadh mar thoradh air a’ choinneimh.

Sgaoilidh sinn brath-naidheachd agus dealbhan-camara a dh’fhaodas sibh a chleachdadh an-asgaidh às dèidh na coinneimh. Thathar an dùil an sgaoileadh gu na meadhanan mu 1f-1.30f air Diardaoin.

Fiosrachadh do Luchd-deasachaidh

Chaidh Achd na Gàidhlig (Alba) a chur an gnìomh ann an 2006, agus e mar phrìomh amas dhi Gàidhlig a dhèanamh tèarainte agus a chur air adhart mar chànan oifigeil ann an Alba a tha a’ faighinn spèis a tha co-ionann ris an spèis a th’ ann don Bheurla. Chaidh Bòrd na Gàidhlig a stèidheachadh mar bhuidhinn phoblaich le uallach gus sin a thoirt gu buil.

Bidh Bòrd na Gàidhlig ag ullachadh Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig a h-uile còig bliadhna airson Riaghaltas na h-Alba. Am measg nam prìomh raointean leasachaidh sa Phlana airson 2018-2023, a chaidh fhoillseachadh sa Ghiblean, tha:

* Iomairtean a bhios a’ brosnachadh dhaoine òga gu bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig
* A’ cur ri luach eaconamach na Gàidhlig thar dhiofar roinnean de dh’eaconamaidh na h-Alba
* A’ cur ris an iarrtas a th’ ann airson foghlam Gàidhlig agus ris na cothroman a th’ ann air foghlam Gàidhlig
* A’ trusadh, a’ gleidheadh, a’ trèanadh agus a’ solarachadh luchd-obrach airson Foghlam tron Ghàidhlig
Gàidhlig san teaghlach
* Planaichean Gàidhlig air an dealbh is air an cur an gnìomh le buidhnean poblach
* A’ dèanamh follaiseach luach sòisealta, eaconamach is cultarach na Gàidhlig

Aig cridhe a’ Phlana seo tha e mar amas gun tèid Gàidhlig a chleachdadh nas trice, le barrachd dhaoine agus ann am barrachd shuidheachaidhean. Tha na prìomh theachdaireachdan, amasan, prìomhachasan agus geallaidhean ùra uile sa Phlana a’ cur taic ris an amas gum bi barrachd dhaoine a’ cleachdadh Gàidhlig nas trice. ’S iad na prìomh chinn-uidhe is teachdaireachdan:

* Buinidh a’ Ghàidhlig do dh’Alba air fad
* A’ cur deagh ìomhaigh air adhart airson na Gàidhlig
* A’ toirt fàs air ionnsachadh na Gàidhlig
* A’ toirt fàs air cleachdadh na Gàidhlig

MEDIA RELEASE issued by Electrify Marketing & Communications. You too can share your stories (aka press or media releases), on this site. Email here for more information.

Check out twitter.com/scotsbulletin for your very own media releases feed…

Stay connected with our various twitter feeds: CharitiesDrinkEducationEnergyFashionFilmFoodGardensLegalMotorsMusicOutdoorsPropertyScience and Sports. And not forgetting FinanceTheatreTravelFestivalsVisual ArtsAberdeenDundeeEdinburghGlasgowInvernessPerth and Stirling.

Electrify Marketing & Communications contact details…

Contact: Lawrence Broadie

Email: lawrence@electrify.me.uk