Media release: Gaelic set for big boost as public bodies reveal range of new, key commitments

PublicRelationsToUse

Geallaidhean cudromach ùra bho bhuidhnean poblach a bheir taic mhòr don Ghàidhlig

*** Scroll down for English version ***

Prìomh chinn-naidheachd:

 • Sreath de gheallaidhean air am foillseachadh às dèidh coinneamh fhìor chudromach leis an Leas Phrìomh Mhinistear sa chathair
 • A’ bhuidheann nàiseanta, Bòrd na Gàidhlig, a’ cur fàilte air geallaidhean brìoghmhor is farsaing
 • Pròiseactan a tha a’ toirt taic don Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig 2018-2023 a chaidh fhoillseachadh o chionn ghoirid
 • Dealbhan-camara an-asgaidh rim faighinn an seo

Tha Bòrd na Gàidhlig air sreath de gheallaidhean cudromach fhoillseachadh an-diugh (Diardaoin 9 Lùnastal 2018) bho dhiofar bhuidhnean poblach ann an Alba a bheir taic nach beag do dh’adhartas nas luaithe le leasachadh is cleachdadh na Gàidhlig air feadh na dùthcha.

Tha na geallaidhean mar thoradh air coinneamh fhìor chudromach a chaidh a chumail ann am Peairt madainn an-diugh, far an robh an Leas Phrìomh Mhinistear Iain Swinney BPA sa chathair, agus far an robh riochdairean bho ghrunn de phrìomh bhuidhnean poblach na h-Alba an làthair.

Le bhith ag aontachadh ris na geallaidhean seo, tha a’ bhuidheann nàiseanta le uallach airson adhartachadh cànan is cultar na Gàidhlig ann an Alba den bheachd gun tèid aca air adhartas nas luaithe a dhèanamh le bhith a’ neartachadh a’ chànain.

Bidh gach gealladh a’ toirt taic do chinn-uidhe a’ Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig 2018-2023 a chaidh fhoillseachadh sa Ghiblean am-bliadhna. Tha e na amas aig a’ Phlana ùr gun tèid Gàidhlig a chleachdadh nas trice, le barrachd dhaoine agus ann am barrachd shuidheachaidhean.

Am measg nan geallaidhean cudromach a chaidh fhoillseachadh an-diugh tha:

 • Foillsichidh VisitAlba a’ chiad ro-innleachd turasachd na Gàidhlig airson Alba as t-fhoghar, agus e na amas le sin Gàidhlig a dhèanamh na pàirt nas motha den ghnìomhachas turasachd a chum leas na Gàidhlig agus a’ ghnìomhachais
 • Bheir Ùghdarras Theisteanas na h-Alba, Foghlam Alba, Stòrlann, riochdairean bho Lìonra nan Ùghdarrasan Ionadail Gàidhlig agus Riaghaltas na h-Alba taic do sgoiltean ann a bhith a’ neartachadh a’ churraicealaim airson FtG aig ìre na h-àrd-sgoile agus iad a’ planadh gus barrachd Theisteanasan Nàiseanta a thabhann tron Ghàidhlig aig na h-àrd-ìrean den àrd-sgoil
 • Stèidhichidh Leasachadh Sgilean na h-Alba agus Bòrd na Gàidhlig Buidheann-obrach gus beachdachadh air agus ealla a ghabhail ri molaidhean bhon aithisg,’Margaidh-obrach na Gàidhlig – Am Fiosrachadh Dearbhte’, a chaidh fhoillseachadh san Ògmhios 2018.
 • Tha Comhairle nan Eilean Siar a’ dol a thoirt cothrom air ionnsachadh is foghlam na Gàidhlig tro e-Sgoil don a h-uile ùghdarras ionadail ann an Alba
 • Obraichidh Comhairle nan Eilean Siar, Bòrd na Gàidhlig agus Riaghaltas na h-Alba còmhla gus cothroman a chruthachadh agus taic a thoirt seachad anns na coimhearsnachdan sna h-Eileanan Siar
 • Obraichidh MG ALBA agus Bòrd na Gàidhlig còmhla air LearnGaelic, an goireas com-pàirteach airson a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig – mar phàirt de sin thèid an làrach-lìn ùrachadh, thèid susbaint ùr a chruthachadh, agus bidh taic ùr ann do dh’inbhich a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig.
 • Foillsichidh MG ALBA stuthan Gàidhlig air YouTube. Mar phàirt de sin bidh ‘rogha is tagha’ ann, le earrainnean beaga bho phrògraman – ceòl, comadaidh, agus filmichean goirid. Cuideachd, bidh ‘iomairtean com-pàirteachais’ ann a bhios a’ brosnachadh dhaoine gu bhith a’ cruthachadh stuthan Gàidhlig iad fhèin.
 • Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean rannsachadh ùr air ‘An Àite a th’ aig Cànan is Cultar na Gàidhlig ann an Leasachadh Eaconamach is Coimhearsnachd’, agus cuiridh sin ris an fhianais dhearbhte a th’ ann a chuidicheas le bhith a’ dealbh mhodhan-obrach ùra agus le bhith a’ planadh. Cuideachd, tabhainnidh iad taic do dh’Iomairt na h-Alba le bhith ag ullachadh a’ chiad Phlana Ghàidhlig aca.

Thuirt an Leas Phrìomh Mhinistear, Iain Swinney BPA:

“Tha Riaghaltas na h-Alba air a chur romhainn mar amas soilleir taic a thoirt don Ghàidhlig. Tha a’ choinneamh an-diugh a’ sealltainn gu bheil diofar sheòrsaichean obrach ga dèanamh is diofar iomairtean gan cur an sàs le taghadh farsaing de bhuidhnean poblach air feadh Alba mar thaic don chànan agus tha e cudromach gun gabh sinn làn-bhrath air an taic sin gus cùisean a thoirt air adhart.

“Tha mi toilichte gun deach aonta a ruighinn a thaobh nan geallaidhean cudromach seo agus tha mi an dòchas gun tèid againn uile air obrachadh còmhla gus geallaidhean eile a stèidheachadh thairis air na mìosan a tha romhainn.”

Thuirt Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig, Ailean Dòmhnallach:

“Tha sinn a’ cur fàilte mhòr air na geallaidhean seo. Tha iad mar chomharra air mar a thathar a’ faicinn taghadh farsaing de bhuidhnean poblach a’ toirt barrachd taice do chànan is cultar na Gàidhlig ann an Alba. Chan eil Gàidhlig air an iomall tuilleadh thoradh tha muinntir na dùthcha a’ toirt an aire do na buannachdan cultarach, foghlaim agus eaconamach a thig bhon chànan.

“Cuidichidh na geallaidhean seo gu mòr leis na h-amasan a th’ againn sa Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig airson 2018-2023. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith ag obair còmhla ri ar luchd-compàirt air feadh na dùthcha gus na geallaidhean lèirsinneach seo a thoirt gu buil a chum leas na h-Alba.”

Air a sgaoileadh le Electrify Marketing & Communications às leth Bhòrd na Gàidhlig.

Tuilleadh fiosrachaidh:
Lawrence Broadie
lawrence@electrify.me.uk
07966 216 270

Fiosrachadh do Luchd-deasachaidh

 • Chaidh Achd na Gàidhlig (Alba) a chur an gnìomh ann an 2006, le sùil gus inbhe na Gàidhlig a dhèanamh tèarainte mar chànan oifigeil ann an Alba a tha a’ faighinn spèis a tha co-ionann ris an spèis a th’ ann don Bheurla. Chaidh Bòrd na Gàidhlig a stèidheachadh mar bhuidhinn phoblaich le uallach gus sin a thoirt gu buil.
 • Bidh Bòrd na Gàidhlig ag ullachadh Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig a h-uile còig bliadhna airson Riaghaltas na h-Alba. Am measg nam prìomh raointean leasachaidh sa Phlana airson 2018-2023, a chaidh fhoillseachadh sa Ghiblean, tha:
  • Iomairtean a bhios a’ brosnachadh dhaoine òga gu bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig
  • A’ cur ri luach eaconamach na Gàidhlig thar dhiofar roinnean de dh’eaconamaidh na h-Alba
  • A’ cur ris an iarrtas a th’ ann airson foghlam Gàidhlig agus ris na cothroman a th’ ann air foghlam Gàidhlig
  • A’ trusadh, a’ gleidheadh, a’ trèanadh agus a’ solarachadh luchd-obrach airson Foghlam tron Ghàidhlig
  • Gàidhlig san teaghlach
  • Planaichean Gàidhlig air an dealbh is air an cur an gnìomh le buidhnean poblach
  • A’ dèanamh follaiseach luach sòisealta, eaconamach is cultarach na Gàidhlig
 • Aig cridhe a’ Phlana seo tha e mar amas gun tèid Gàidhlig a chleachdadh nas trice, le barrachd dhaoine agus ann am barrachd shuidheachaidhean. Tha na prìomh theachdaireachdan, amasan, prìomhachasan agus geallaidhean ùra uile sa Phlana a’ cur taic ris an amas gum bi barrachd dhaoine a’ cleachdadh Gàidhlig nas trice. ’S iad na prìomh chinn-uidhe is teachdaireachdan:
  • Buinidh a’ Ghàidhlig do dh’Alba air fad
  • A’ cur deagh ìomhaigh air adhart airson na Gàidhlig
  • A’ toirt fàs air ionnsachadh na Gàidhlig
  • A’ toirt fàs air cleachdadh na Gàidhlig

Gaelic set for big boost as public bodies reveal range of new, key commitments

Key headlines: 

 • Series of commitments revealed following milestone meeting chaired by Deputy First Minister
 • National agency Bòrd na Gàidhlig welcomes breadth and depth of commitments
 • Projects underpin recently launched National Gaelic Language Plan 2018-2023
 • Free to use pictures are available here

Bòrd na Gàidhlig has today (Thursday 9 August 2018) revealed a series of key commitments from a range of public bodies in Scotland which will significantly accelerate progress in the development and use of Gaelic across the country.

This follows a milestone meeting chaired by Deputy First Minister, John Swinney MSP, in Perth this morning, at which many of Scotland’s key public bodies were represented.

In signing off on this series of pledges, Scotland’s national agency for the promotion of Gaelic language and culture believes that it can engineer a faster rate of progress.

Each will underpin the objectives of the National Gaelic Language Plan 2018-2023 which was launched in April, this year. The new plan aims to ensure Gaelic is used more often, by more people, and in a wider range of situations.

Key commitments revealed today include:

 • VisitScotland will publish the first ever Gaelic tourism strategy for Scotland in the autumn, bringing together the tourism industry and Gaelic more effectively to ensure that each benefits the other
 • Scottish Qualifications Authority, Education Scotland, Stòrlann, representatives of the Gaelic Local Authorities Network and the Scottish Government will support schools in strengthening the secondary GME curriculum by developing a planned approach to increasing the National Qualifications offered through the medium of Gaelic in the senior phase
 • Skills Development Scotland and Bòrd na Gàidhlig will convene a working group to consider and take into account the recommendations of the ‘Gaelic Language Labour Market – The Evidence Report’ that was published in June 2018
 • Comhairle nan Eilean Siar have offered to provide Gaelic learning through e-Sgoil to all local authorities across Scotland
 • Comhairle nan Eilean Siar, Bòrd na Gàidhlig and the Scottish Government will work together to deliver a community offer in the Western Isles
 • MG ALBA and Bòrd na Gàidhlig will work together on LearnGaelic, the partnership resource for Gaelic learning – this will involve the revision of the website, the creation of new content, and new support for Gaelic adult learners
 • Highlands and Islands Enterprise will undertake new research on ‘The Role of Gaelic Language and Culture in Economic and Community Development’ which will further build the evidence base to support new approaches and future planning. HIE will also offer to support Scottish Enterprise in developing their first Gaelic Language Plan
 • MG ALBA will launch Gaelic YouTube material – This will involve what they describe as ‘curated content’ in the form of small sections from programmes – music, comedy, and short film. In addition, ‘digital participation’ initiatives will encourage people to create their own content in Gaelic

Deputy First Minister, John Swinney MSP, comments: “The Scottish Government has set out a clear mandate for the support of Gaelic. Today’s meeting shows that there is a variety of activities being undertaken by a wide range of public bodies across Scotland in support of the language and it is important that we capitalise upon this to move the agenda forward.

“I am pleased that agreement has been made on these key commitments and I hope that we can all work together to develop further commitments in the coming months.”

Bòrd na Gàidhlig chair, Allan MacDonald, comments: “These commitments are to be warmly welcomed. They reflect a deepening commitment from a range of public bodies to Gaelic language and culture in Scotland. Gaelic no longer sits at the periphery of our nation’s consciousness because the cultural, educational and economic benefits are clear.

“These pledges will significantly aid our plans outlined in the National Gaelic Language Plan 2018-2023. We look forward to working with our partners across the country in delivering these innovations for the good of the country.”

Issued by Electrify Marketing & Communications on behalf of Bòrd na Gàidhlig.

For more information:

Lawrence Broadie
lawrence@electrify.me.uk
07966 216 270

Notes to editors:

 • The Gaelic Language (Scotland) Act commenced in 2006 and was established with a view to securing equal status for Gaelic as an official language in Scotland. Bòrd na Gàidhlig was established as the public body responsible for this.
 • Every five years Bòrd na Gàidhlig develops a National Gaelic Language Plan for the Scottish Government. Key focuses in the 2018-2023 plan, which was launched in April, are:
  • Initiatives targeting the use of Gaelic by young people
  • Increasing the contribution Gaelic makes to the Scottish economy across different sectors
  • Increase the demand and provision for Gaelic education
  • Developing Gaelic medium workforce recruitment, retention, training and supply
  • Gaelic in the family
  • Gaelic Language Plans developed and implemented by public bodies
  • Promotion of the social, economic, and cultural value of Gaelic
 • The central purpose of the Plan is to encourage and enable more people to use Gaelic more often and in a wider range of situations. The key messages, aims, priorities and new commitments contained in the plan all contribute to achieving this increased use of Gaelic.  Principal amongst these are the following:
  • Gaelic belongs to the whole of Scotland
  • Promoting a positive image of Gaelic
  • Increasing the learning of Gaelic
  • Increasing the use of Gaelic

MEDIA RELEASE issued by Electrify Marketing & Communications. You too can share your stories (aka press or media releases), on this site. Email here for more information.

Check out twitter.com/scotsbulletin for your very own media releases feed…

Stay connected with our various twitter feeds: CharitiesDrinkEducationEnergyFashionFilmFoodGardensLegalMotorsMusicOutdoorsPropertyScience and Sports. And not forgetting FinanceTheatreTravelFestivalsVisual ArtsAberdeenDundeeEdinburghGlasgowInvernessPerth and Stirling.

Electrify Marketing & Communications contact details…

Contact: Lawrence Broadie
Phone: 07966216270
Email: lawrence@electrify.me.uk
Website: http://www.electrify.me.uk