Media Release: BBC ALBA head to give free talk | Ceannard BBC ALBA a’ toirt seachad òraid shaor an asgaidh

Margaret Mary Murray

THE head of BBC ALBA is to give a free talk on the use of Gaelic in the media as part of the Celtic Connections festival.

Margaret Mary Murray, head of service at BBC ALBA, will look at the impact of Gaelic media, including radio, television and online provision, on Scottish cultural life and Gaelic speakers around the world.

The lecture will take place at BBC’s Scotland’s headquarters at Pacific Quay, Glasgow next week.

Speaking about the talk, Margaret Mary Murray, said: “I am delighted to be able to spend some time during the Celtic Connections festival as a guest of the University of the Highlands and Islands to share some thoughts on the role and impact that Gaelic broadcasting has in Scotland, the UK and indeed across the world.

“BBC ALBA has been successful in taking Gaelic programmes to a wider audience and, in doing so, raising awareness of the Gaelic language and culture.

“The channel, which is delivered in partnership with MG ALBA, has also worked with a network of partners to support those learning and using the language.

“This event will also offer a very welcome opportunity to meet members of our audience to hear their views on the services we provide on TV, radio and online and the developments they would like to see in the future. ”

Margaret Mary Murray has been involved with the BBC’s Gaelic provision for almost 15 years. Brought up on the Isle of Lewis, she went on to complete an honours degree in Celtic Studies at the University of Glasgow.

She joined BBC Scotland’s Gaelic department in 1988 and has since worked as a researcher, producer, editor and occasional presenter for numerous television and radio programmes, including current affairs show, Eòrpa.

Margaret Mary held positions as BBC Scotland’s Gaelic department executive editor and head of Gaelic, before being appointed as head of BBC ALBA in 2008.

Margaret Mary’s talk, ‘The Gaelic Language in the media’, has been organised by the University of the Highlands and Islands, an education partner of Celtic Connections.

University students and staff will be involved in a number of free talks and concerts over the two week festival, including a debate on the origin of Scotland’s indigenous languages chaired by comedian, Susan Morrison.

The Gaelic Language in the media’ takes place from 7pm to 9pm on Wednesday 23 January at BBC Scotland, Pacific Quay, Glasgow.

The talk will be delivered in Gaelic and a simultaneous English interpretation will be available on request. The event is free, but ticketed. To book a place or find out more, visit www.celticconnections.com

ENDS

Bheir ceannard BBC ALBA òraid shaor an asgaidh seachad air cleachdadh na Gàidhlig anns na meadhanan mar phàirt den fhèis Celtic Connections. Bruidhnidh Mairead Màiri Mhoireach, ceannard sheirbheisean aig BBC ALBA, mu bhuaidh nam meadhanan Gàidhlig, a’ gabhail a-steach rèidio, telebhisean agus solarachadh air-loidhne, air beatha chultarach na h-Alba agus luchd-labhairt na Gàidhlig air feadh an t-saoghail. Gabhaidh an òraid àite aig prìomh oifisean BBC Scotland aig Cidhe a’ Chuain Shèimh ann an Glaschu an ath sheachdain.

Agus i a’ bruidhinn mun òraid, thuirt Mairead Màiri Mhoireach: “Tha mi air leth toilichte cuid de Celtic Connections a chur seachad mar aoigh aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean agus beagan smaointean a cho-phàirteachadh air àite agus buaidh craoladh na Gàidhlig ann an Alba, an RA agus gu dearbh air feadh an t-saoghail. Tha BBC ALBA air a bhith soirbheachail a thaobh prògraman Gàidhlig a thoirt fa chomhair buidheann nas fharsainge de luchd-amhairc agus aire a tharraing do chànan is cultar na Gàidhlig. Bidh an sianal, a th’ air a lìbhrigeadh an com-pàirteachas ri MG ALBA, ag obair le lìonra de chom-pàirtichean a thoirt taic don fheadhainn a tha ag ionnsachadh agus a’ cleachdadh a’ chànain. Bidh an tachartas cuideachd na fhìor dheagh chothrom a bhith a’ coinneachadh ri daoine a bhios a’ coimhead air na prògraman againn a chluinntinn nam beachdan a th’ aca air na seirbheisean a bhios sinn a’ solar air an telebhisean, an rèidio agus air-loidhne agus na leasachaidhean a bu toigh leotha faicinn san àm ri teachd.”

Tha Mairead Màiri Mhoireach air a bhith an sàs ann an solarachadh Gàidhlig a’ BhBC fad cha mhòr 15 bliadhna. Chaidh a togail air Eilean Leòdhais agus rinn i ceum le urram ann an Eòlas Ceilteach aig Oilthigh Ghlaschu. Thòisich i ann an roinn na Gàidhlig aig BBC Scotland ann an 1988 agus bhon uair sin dh’obraich i mar rannsaiche, riochdaire, deasaiche agus preseantair, an-dràsta agus a-rithist, airson caochladh phrògraman telebhisean agus rèidio, a’ gabhail a-steach prògram chùisean an latha, Eòrpa. Bha dreuchdan aig Mairead Màiri mar àrd-riochdaire roinn na Gàidhlig aig BBC Scotland agus ceannard na Gàidhlig, mus deach a cur an dreuchd mar cheannard BBC ALBA ann an 2008.

Chaidh an òraid aig Mairead Màiri, “Gàidhlig agus na Meadhanan,” a chur air dòigh le Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, a tha na chom-pàirtiche foghlaim ann an Celtic Connections. Bidh luchd-obrach agus oileanaich an oilthigh an sàs ann an caochladh òraidean agus chuirmean-ciùil saor an asgaidh, nam measg deasbad air cànanan dùthchasach na h-Alba leis an neach-comadaidh, Susan Mhoireasdan, sa chathair.

Gabhaidh “Gàidhlig anns na meadhanan” àite eadar 7f agus 9f Diciadain 23 Faoilleach aig BBC Alba, Cidhe a’ Chuain Shèimh, Glaschu. Thèid an òraid a thoirt seachad anns a’ Ghàidhlig agus bidh eadar-theangachadh mar aon don Bheurla ri fhaotainn. Tha an tachartas seo saor an asgaidh ach tha feum air tiocaid. Gus àite a ghleidheil no airson barrachd fiosrachaidh, tadhail air www.celticconnections.com

CRÌOCH

MEDIA RELEASE posted by UHI. You too can post media releases (aka press releases) on allmediascotland.com. For more information, email here.

Contact: Susan Szymborski
Phone: 01463279210
Email: susan.szymborski@uhi.ac.uk
Website: http://www.uhi.ac.uk