Media release: FilmG Gaelic short film competition shortlists revealed for 2020

PublicRelationsToUse

A FANTASTIC array of films by talented filmmakers, schools and community groups from across Scotland have made it into the shortlists for this year’s Gaelic short film competition – FilmG.

Judges had a tough job whittling down the impressive field of a record 103 entries, who were all competing for the top prizes.

Christine Morrison, a documentary producer with 25 years of experience, was on this year’s Youth judging panel.

She said: “It was a pleasure to watch the many original, inventive films made by talented young film-makers as a member of the FilmG 12 – 17 youth category judging panel. Competition was tough as film-makers tackled a wide range of subject matter with verve and style.”

The shortlists showcase a wide variety of film styles, from time-travelling comedy and classic who-dunnits to bicycle travelogues, historical documentaries and commentary on social media and the Gaelic language itself.

This year’s theme for entries was ‘Treòraich’, meaning ‘guide, or lead’, and was interpreted by the filmmakers in a variety of clever, funny, serious and inspiring ways.

In the hotly-contested Youth category, which received a record 75 entries this year, Ardnamurchan High School received five separate nominations for their two highly entertaining films.

‘Reòite’, which involves time travelling using a whisk, has been nominated in both the Best Film and FilmG International Representative categories, while pupil Parker Dawes has received a Best Performance nomination.

‘An Cuach, Na h-Iuchraichean agus an Dròn’, which was produced by the Gaelic learners class, and also involves a bit of time travelling, this time with a quaich, has been nominated for the FilmG Award for Gaelic Learners.

Sgoil Lionacleit in Benbecula received three nominations for their film ‘An Cogar’, securing places in the FilmG Award for Fluent Speakers and FilmG International Representative categories, with pupil Catriona MacLeod receiving a nomination for Best Performance.

Also in the Youth category, talented individual filmmakers Anndra Cuimeanach, Annie Sìne NicNìll and Alice Gordon each received two nominations for their films.

Gairloch’s Anndra Cuimeanach’s two-wheeled travelogue, ‘Siubhal gu Sear’, has been nominated for Best Documentary and in the FilmG Award for Fluent Speakers category.

Annie Sìne NicNìll from Fort William, has been nominated in the Most Creative Production and Best Young Filmmaker categories for her powerful animation, ‘Tarraing’, about a young boy going off to war.

Glasgow’s Alice Gordon has also been nominated in the Best Young Filmmaker category for her film ‘An Losgann agus An Sgairp’, which shows the darker side of vlogging, as well as for Best Performance in Sgoil Ghaidhlig Ghlaschu’s film, ‘Ar Solas’.

In the Open category, eight filmmakers picked up at least two nominations each.

Lachlan Peel from Edinburgh, a winner in last year’s competition, has been nominated for Best Film and Best Student Film, as well as in the Best Performance category alongside his co-star Euan MacDonald.

His film ‘Àrdan is Aineolas: Soidhnichean’ takes a lighthearted look at why people seem to get so upset by Gaelic signage.

Filmmaker Shona Masson, originally from Skye, has also been nominated across three categories for her film ‘Ise’, a psychological thriller that scoops a spot in the Best Industry Director, Best Film and Best Script categories.

FilmG Project Officer, Ross Christie, said: “It’s encouraging to see entrants from every part of the Gaelic community – from primary and secondary schools, to students, professionals in the industry and amteaur filmmakers of all ages. It’s clear that every one of them has a story they want to tell, and FilmG provides the perfect medium for this, and brings the work of Gaelic creatives to the fore.”

Murdo MacSween, communications manager for MG ALBA, said: “FilmG is an integral part of the Gaelic media environment, sparking creativity and developing talent to the extent where the next step could be employment and a career working in the sector. The quality of the films has been outstanding this year and it will be an exciting awards ceremony.”

All the short lists are available to view on the FilmG website, and voting for the People’s Choice Award is still open until the 31st of January.

Winners will be announced at the annual FilmG Awards Ceremony, to be held in the iconic Old Fruitmarket in Glasgow on 14th February.

FilmG is the Gaelic short film competition, funded by MG ALBA and delivered by Cànan Graphics Studio on the Isle of Skye.

For more information visit, www.filmg.co.uk

-

Gearr-Liostaichean FilmG 2020 Gam Foill Seachadh

Tha deagh thaghadh de dh’fhilmichean le luchd-film, sgoiltean is buidhnean coimhearsnachd tàlantach bhon a h-uile ceàrn de dh’Alba ri fhaicinn air geàrr-liostaichean co-fharpais FilmG am bliadhna.

Bha dùbhlan ro bhritheamhan co-fharpais nam filmichean goirid Gàidhlig am-bliadhna is iad a’ taghadh bho na 103 filmichean, an àireamh as motha a fhuaireadh a-riamh, ‘s iad uile a’ farpais airson nan duaisean mòra.

Thuirt Cairistìona Mhoireasdan, a tha na riochdaire aithriseach fad 25 bliadhna agus a bha na ball de phannal breithneachaidh na bliadhna:

“S e togail inntinneach a bh’ann a bhith a’ coimhead na fiolmaichean a rinn daoine òga aois 12 gu 17 airson FilmG. Bha farpais làidir ann le fiolmaidearan òg a’ dol an sàs ann an iomadh diofar chuspair ann an dòighean eirmseach agus lèirsinneach.”

Tha na geàrr-liostaichean seo a’ taisbeanadh caochladh sheòrsachan fhilmichean, nam measg bha comadaidhean eadar linntean, filmichean ‘cò-rinn-e?’, siubhail air baidhsagal, aithrisean eachdraidheil agus beachdan air na meadhan-sòisealta agus air a’ Ghàidhlig fhèin.

B’ e ‘Treòraich’ cuspair na bliadhna sa agus chaidh a chur an cèill leis an luchd-film ann an dòighean gleusta, èibhinn, trom-chùiseach agus brosnachail.

Bha fèill mhòr air co-fharpais na h-Òigridh anns an d’ fhuaireadh 75 filmichean, an àireamh as motha a-riamh. Choisinn Àrd-sgoil Àird nam Murchan coig àiteachan fa leth airson dà fhilm a bha uabhasach tlachdmhor.

Chaidh am film ‘Reòite’, anns am faic sinn gun urrainnear siubhal eadar linntean le whisk, ainmeachadh anns na roinnean Film As Fheàrr agus Riochdaire Eadar-nàiseanta FilmG, agus thog sgoilear Parker Dawes àite air a’ ghèarr-liosta airson Cleasachd as Fheàrr.

Tha siubhal eadar linntean ri fhaicinn a-rithist, an turas seo le cuach, anns an fhilm ‘An Cuach, Na h-Iuchraichean agus an Dròn’, a rinn clas an luchd-ionnsachaidh agus a chaidh ainmeachadh airson Duais FilmG do Luchd-ionnsachaidh.

Choisinn Sgoil Lìonacleit ann am Beinn na Faoghla trì àiteachan airson an fhilm ‘An Cogar’ air geàrr-liostaichean FilmG do dh’Fhileantaich agus Riochdairean Eadar-nàiseanta agus tha an sgoilear Catrìona NicLeòid air àite a chosnadh airson Cleasachd As Fheàrr.

Choisinn an luchd-film tàlantach, Anndra Cuimeanach, Annie Sìne NicNìll agus Alice Ghòrdan dà àite an urra airson an cuid fhilmichean ann an roinn na h-Òigridh.

Chaidh am film siubhail air dà roth le Anndra Cuimeanach à Geàrr Loch, ‘Siubhal gu Sear’, ainmeachadh airson Film Aithriseach As Fheàrr agus Duais FilmG nam Fileantach.

Tha Annie Sìne NicNìll às a’ Ghearasdan air àite fhaighinn anns na roinnean Film As
Cruthachaile agus Neach-film Òg As Fheàrr airson an deilbh-bheò chumhachdaich aice, ‘Tarraing’, mu bhalach òg a tha a’ falbh don chogadh.

Chaidh Alice Ghòrdan à Glaschu ainmeachadh cuideachd san roinn Neach-film Òg As Fheàrr le a film ‘An Losgann agus An Sgairp’, a tha a’ sealltainn taobh dorcha de bhlogadh, agus a-rithist san roinn Cleasachd As Fheàrr leis an fhilm a rinn Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, ‘Ar Solas’.

Choisinn ochdnar luchd-film dà àite co-dhiù an urra anns an roinn Fhosgailte.

Tha Lachlan Peel, à Dùn Èideann, a ghlèidh anns a’ cho-fharpais an-uiridh, air àite fhaighinn sna roinnean Film As Fheàrr agus Film As Fheàrr le Oileanach, cho math ri àite san roinn Cleasachd As Fheàrr cuide ri a cho-chleasaiche, Euan MacDhòmhnaill.

Tha am film ‘Àrdan is Aineolas: Soidhnichean’ le Lachlan a’ toirt sùil ait air cuid de na daoine a dh’fhàsas feargach nuair a chì iad soidhne Ghàidhlig.

Tha an neach-film Shona Masson, às an Eilean Sgitheanach bho thùs, air àite a chosnadh ann an trì roinnean, Stiùiriche As Fheàrr Sa Ghnìomhachas, Film As Fheàrr agus Sgriobt As Fheàrr leis an fhilm aice ‘Ise’.

Thuirt Oifigear Pròiseict FilmG, Ross Christie, “Tha e fìor bhrosnachail gur ann às a h-uile ceàrn de choimhearsnachd na Gàidhlig a tha na farpaisich – eadar bun-sgoiltean is àrd-sgoiltean, oileanaich, proifeiseantaich sa ghnìomhachas agus daoine a rinn film mar chuid seachad. Tha e soilleir gu bheil sgeul ri innse aig a h-uile duine aca, sean is òg, agus ‘s e meadhan air leth a th’ ann am FilmG airson seo a thoirt gu buil agus obair luchd-cruthachaidh Gàidhlig a thoirt am follais.”

Thuirt Murchadh MacSuain, Manaidsear Conaltraidh MG ALBA: “Tha FilmG na phàirt bhunaiteach de dh’àrainneachd nam meadhanan Gàidhlig, a’ brosnachadh chruthachalachd agus a’ leasachadh thàlant chun na h-ìre gur fhaodadh gur e fastadh an ath cheum agus dreuchd fhaighinn san roinn. Le sàr-ìre nam filmichean am-bliadhna thathas a’ coimhead air adhart gu mòr ri oidhche nan duaisean.”

Tha na geàrr-liostaichean rim faighinn a-nis air làrach-lìn FilmG agus tha cothrom bhòtaidh airson Duais Roghainn an t-Sluaigh fosgailte gu 31 Am Faoilleach. Thèid na filmichean soirbheachail a ghairm aig Cuirm Bhliadhnail Duaisean FilmG aig Old Fruitmarket ann an Glaschu, 14 An Gearran.

‘S e FilmG farpais filmichean goirid na Gàidhlig. Tha i air a maoineachadh le MG ALBA agus air a h-eagrachadh le Cànan Graphics Studio anns an Eilean Sgitheanach.

Tha an tuilleadh fiosrachaidh aig www.filmg.co.uk

Issued by Electrify Marketing & Communications on behalf of MG ALBA.

MEDIA RELEASE issued by Electrify Marketing & Communications. You too can share your stories (aka press or media releases), on this site. Email here for more information.

Check out twitter.com/scotsbulletin for your very own media releases feed…

Check out too twitter.com/allFilmPR.

Stay connected with our various twitter feeds: CharitiesDrinkEducationEnergyFashionFilmFoodGardensLegalMotorsMusicOutdoorsPropertyScience and Sports. And not forgetting FinanceTheatreTravelFestivalsVisual ArtsAberdeenDundeeEdinburghGlasgowInvernessPerth and Stirling.

Electrify Marketing & Communications contact details…

Contact: Laura Sturrock

Email: laura@electrify.me.uk