Media release: MG ALBA named as a best place to work in TV

BBCALBA

MG ALBA is yet again one of the ‘best places to work’ in television, according to one of the industry’s leading publications.

For a fifth consecutive year, Broadcast Magazine has named the key partner behind BBC ALBA as one of the top TV companies across the UK.

Committed to identifying and recognising the best employers in TV, Broadcast assesses companies on everything from leadership and planning to corporate culture, work environment, training and salaries.

MG ALBA has appeared on the list every year since inception in 2016, sharing that honour only with London-based production companies, Shine TV and Dragonfly TV.

Firmly established as an industry leader, MG ALBA, the Gaelic broadcast service, employs almost 40 staff across sites in Stornoway, Glasgow and Inverness.

Primarily known as the partner organisation behind the Gaelic language service, BBC ALBA, the organisation is also a key partner in LearnGaelic, a comprehensive online resource for the language, and FilmG, an annual Gaelic short film competition which this year attracted record entries.

The Broadcast magazine shortlist is compiled through independent research, with senior management and staff members at companies across the UK asked to give their views about their own organisation and its culture.

MG ALBA chief executive, Donald Campbell, says: “MG ALBA is again recognised as an example of good practice in the media industry in both Scotland and the UK as a whole. Our commitment to staff wellbeing as well as to our audiences and communities creates great sense of togetherness and a culture that promotes creativity and talent.

“Gaelic media makes a big economic impact in the Highlands and Islands of Scotland in particular and creates hugely aspirational jobs. I’m so proud that MG ALBA has yet again been listed as one of the best places to work in TV and we will continue to work hard work to secure investment into Gaelic media and to serve our audiences.”

ENDS

Chaidh MG ALBA a-rithist ainmeachadh mar aon de na h-àiteachan as fheàrr a bhith ag obair ann an telebhisean, a rèir fear de phrìomh irisean a’ ghnìomhachais.

Airson a’ chòigeamh bliadhna co-leantaileach, tha Broadcast Magazine air a’ phrìomh chom-pàirtiche air cùlaibh BBC ALBA ainmeachadh mar aon de na 30 àiteachan as fheàrr a bhith ag obair ann an gnìomhachas telebhisein.

Le dealas a bhith ag aithneachadh an luchd-fastaidh as fheàrr ann an TBh, tha Broadcast a’ measadh chompanaidhean air gach rud bho cheannardas agus planadh gu cultar corporra, àrainneachd obrach, trèanadh agus tuarastal.

Tha MG ALBA air nochdadh air an liosta gach bliadhna bho thòisich e ann an 2016 – a’ co-roinn an urraim sin le dìreach dà chompanaidh eile à Lunnainn – Shine TV agus Dragonfly TV.

Stèidhichte mar cheannard ghnìomhachais, tha am buidheann craolaidh a’ fastadh cha mhòr 40 neach-obrach thar làraich ann an Steòrnabhagh, Inbhir Nis agus Glaschu.

Aithnichte gu sònraichte mar chom-pàirtiche air cùlaibh BBC ALBA, tha am buidheann cuideachd na phrìomh chom-pàiritiche air LearnGaelic, goireas ioma-chùimseach air-loidhne airson a‘ chànain, agus airson FilmG, farpais fhilmichean goirid Gàidhlig a bhios a’ ruith gach bliadhna.

Tha an geàrr-liosta air a chruthachadh tro rannsachadh neo-eisimeileach air a dhèanamh leis an iris, le ceannardan agus luchd-obrach bho chompanaidhean air feadh na RA air iarraidh na beachdan aca a thoirt seachad mun bhuidheann agus an cultar obrach aca fhèin.

Thuirt Àrd-Oifigear MG ALBA Dòmhnall Caimbeul: “Tha MG ALBA a-rithist aithnichte mar shamhla de dheagh mhodh-obrach ann an gnìomhachas nam meadhanan an dà chuid ann an Alba agus san RA gu lèir. Tha ar dealas ri slàinte is sunnd ar luchd-obrach agus dha ar luchd-amhairc agus dhan choimhearsnachdan a‘ cruthachadh faireachdainn làidir de chòmhlachas agus cultar a tha a‘ brosnachadh cruthachalachd agus tàlant.

“Tha na meadhanan Gàidhlig a‘ toirt buaidh mhòr eaconomach gu sònraichte air a‘ Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan agus a‘ cruthachadh gu obrachaidhean a tha sàr-amasach. Tha mi cho moiteil gu bheil MG ALBA a-rithist ainmichte mar fhear de na h-àiteachan as fheàrr a bhith ag obair ann an telebhisean agus leanaidh sinn le ar saothair gus in-ionmhas a chosnadh airson nam meadhanan Gàidhlig agus airson ar luchd-amais a fhrithealadh.”

Issued by Electrify Marketing & Communications on behalf of MG ALBA.

MEDIA RELEASE issued by Electrify Marketing & Communications. You too can share your stories (aka press or media releases), on this site. Email here for more information.

Check out twitter.com/scotsbulletin for your very own media releases feed…

Check out too twitter.com/allMediaNews.

Stay connected with our various twitter feeds: CharitiesDrinkEducationEnergyFashionFilmFoodGardensLegalMotorsMusicOutdoorsPropertyScience and Sports. And not forgetting FinanceTheatreTravelFestivalsVisual ArtsAberdeenDundeeEdinburghGlasgowInvernessPerth and Stirling.

Electrify Marketing & Communications contact details…

Contact: Lawrence Brodie

Email: lawrence@electrify.me.uk