Media release: Investment from Canada Media Fund for MacTV

PublicRelationsToUse

MG ALBA has announced further additional content for BBC ALBA, including a new Canadian co-production planned for 2021.

Stornoway-based media company, MacTV, was successful in securing £28.5k in development funding for an ambitious international project with the working title, Secrets in the Peat.

The Canada – Scotland Co-development Incentive for Television and Digital Media Content is funded by the Canada Media Fund and Highlands & Islands Enterprise (with support from Scottish Screen).

This follows an initial investment of £5k through the Celtic International Fund – backed by MG ALBA and TG4 – in late 2019.

Seumas Mactaggart, head of Production & Development at MacTV, said: “Agreements like this will assist MacTV’s aspirations for further growth, and to increase the scale of what we have already achieved through our extensive work with BBC ALBA, and our growing and successful international co-production collaborations.

“It will now allow us to create a strong, and comprehensive bespoke pitch package for Secrets in the Peat to take to the global market.”

MG ALBA, the organisation which operates BBC ALBA in partnership with the BBC also announced that international agreements have brought additional content to the value of £8 million for Scotland’s Gaelic-language channel.

The announcements were made to coincide with the visit of Deputy First Minister of Scotland, John Swinney, to MG ALBA’s base in Stornoway.

He said: “This is welcome news and speaks volumes about the important work MG Alba undertakes to support and promote the Gaelic language.”

The new content is the result of several years’ focused effort by MG ALBA and its supplier companies in developing global partnerships based on long-term deals with the broadcaster.

For BBC ALBA viewers, the deals mean new content that otherwise would have been unaffordable. For BBC ALBA’s innovative producers, it means growing international networks and the possibilities of further business in these territories, as well as their own domestic market.

Margaret Cameron, MG ALBA’s Channel editor for BBC ALBA, said: “Working with international partners allows us all to learn from one another and means BBC ALBA is more equipped to create new and even more ambitious projects, which will benefit our whole industry and ultimately our viewers.”

MacTV will now develop Secrets in the Peat along with Canadian production partner, Cineflix, based in Montreal, and it’s planned that the series will go into production in 2021.

The series will explore the ancient secrets of peatlands, and the special relationship that communities have with them.

This is the latest international success for the Stornoway based company who, along with the Welsh production company, Cwmni Da, co-produced the award-winning natural history and factual specialist series, An Làn / Tide.

Funded by BBC Northern Ireland, S4C, BBC ALBA, TG4 and LIC China, Tide won a Silver Award at the prestigious China Dragon Awards in October 2019.

In November 2019, MacTV and Cwmni Da also announced a collaboration with Korean broadcaster JTV, and the partners from An Làn / Tide to produce a new series of documentaries. Rain Stories which will be co-produced along with Belfast-based Below the Radar, with finance package and production planned for spring 2020 and broadcast on BBC ALBA in 2021.

MacTV have just delivered a series Thar na Loidhne / Crossing the Line looking at young up-and-coming rugby players in Ireland and Scotland and the growth in take up in the sport. Co-produced with Crawford McCann in Belfast with funding from MG ALBA, TG4 and the Irish Language Broadcast Fund (ILBF), broadcast is on BBC ALBA is from 2/3/20 to coincide with the Women’s Six Nations Rugby Championships.

Ealasaid MacDonald, MG ALBA’s newly-appointed director of Strategy & External Affairs, said: “MG ALBA has had an international vision for a number of years as part of our Lèirsinn strategy and this valuation of £8 million of original content demonstrates how successful we’ve been with that.”

ENDS

THA MG ALBA air foillseachadh an tuilleadh susbaint airson BBC ALBA, nam measg co-riochdachadh Chanèidianach ùr san amharc airson 2021.

Bha MacTV à Steòrnabhagh soirbheachail ann a bhith a’ gleidheadh £28.5k ann am maoineachadh leasachaidh airson pròiseact àrd-amasach eadar-nàiseanta leis an tiotal obrachaidh Secrets in the Peat.

Tha an Canada-Scotland Co-development Incentive for Television and Digital Media Content maoinichte le Maoin Mheadhain Chanada agus Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean (le taic bho Sgrion Alba).

Tha seo a’ leantainn in-ionmhas aig an toiseach de £5k tron Mhaoin Cheilteach Eadar-nàiseanta – air a thaiceachadh le MG ALBA agus TG4 – aig deireadh 2019.

Thuirt Seumas Mac an t-Sagairt, Ceannard Riochdachaidh agus Leasachaidh aig MacTV: “Tha aontaidhean leithid seo a’ cuideachadh le mòr-mhiann MacTV airson an tuilleadh fàs agus meudachadh a dhèanamh san sgèile de na tha sinn gu ruige seo air a choileanadh tro obrachadh le BBC ALBA agus ar co-obrachadh eadar-nàiseanta soirbheachail a tha a’ sìor fhàs.

“Tha seo a-nis a’ ceadachadh dhuinn tagradh sònraichte agus làidir a chur a-steach airson Secrets in the Peat gus a thoirt don mhargaidh eadar-nàiseanta.”

Cuideachd, dh’fhoillsich MG ALBA, am buidheann a tha a’ ruith BBC ALBA ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC, gu bheil aontaidhean eadar-nàiseanta air susbaint a bharrachd le luach £8m a chruthachadh airson seanail Ghàidhlig na h-Alba.

Chaidh seo ainmeachadh aig an aon àm ’s a bha Leas-Phrìomh Mhinistear, John Swinney, a’ tadhal air oifis MG ALBA ann an Steòrnabhagh. Thuirt e: “’S e naidheachd air a bheileas a’ cur fàilte a tha seo agus tha e mar theisteanas air an obair chudromach a tha MG ALBA a’ dèanamh gus taic a chuir ris a’ Ghàidhlig agus airson a brosnachadh.”

Tha an stuth ùr mar thoradh air grunnan bhliadhnaichean de dh’oidhirp le MG ALBA agus an cuid sholaraichean ann a bhith a’ leasachadh cho-bhanntachdan eadar-nàiseanta stèidhichte air cùmhnantan fad-ùine leis a’ chraoladair.

Airson luchd-amhairc BBC ALBA, tha na h-aontaidhean a’ ciallachadh prògraman ùra a bhiodh do-dhèante an dèanamh bho thaobh ionmhais. Airson riochdairean ùr-ghnàthach BBC ALBA, tha e a’ ciallachadh fàs ann an lìonraidhean eadar-nàiseanta, le cothrom an tuilleadh malairt a dhèanamh sna dùthchannan seo, a thuilleadh air na margaidean dùthchail aca fhèin.

Thuirt Deasaiche Seanail MG ALBA, Mairead Chamshron: “Tha a bhith ag obair le com-pàirtichean eadar-nàiseanta a’ toirt cothrom a bhith ag ionnsachadh bho chàch a chèile agus a’ ciallachadh gu bheil BBC ALBA uidheamaichte gus a bhith a’ cruthachadh pròiseactan àrd-amasach ùra a bhios gu maith a’ ghnìomhachais air fad agus aig a’ cheann-thall, gu maith ar luchd-amhairc.”

A-nis, bidh MacTV a’ leasachadh Secrets in the Peat còmhla ris a’ chom-pàirtiche riochdachaidh Chanèidianach Cineflix, stèidhichte ann am Montreal, le dùil gun tèid an t-sreath a riochdachadh ann an 2021.

Bidh an t-sreath a’ rannsachadh seann dhìomhaireachdan nam monaidhean agus an dàimh sònraichte a th’ aig coimhearsnachdan riutha.

Seo an t-soirbheas eadar-nàiseanta as ùire airson a’ chompanaidh seo stèidhichte ann an Steòrnabhagh, a chruthaich ann an co-bhanntachd leis a’ chompanaidh riochdachaidh Chuimreach Cwmni Da, an t-sreath An Làn/Tide, mu eachdraidh nàdarrach. Maoinichte le BBC Northern Ireland, S4C, BBC ALBA, TG4 agus LIC China, bhuannaich Tide duais airgid aig na China Dragon Awards san Dàmhair 2019.

San t-Samhain 2019, dh’fhoillsich MacTV agus Cwmni Da cuideachd co-obrachadh leis a’ chraoladair Korean JTV agus bho chom-pàirtean An Làn/Tide gus sreath ùr de phrògraman-aithris a riochdachadh. Thèid Rain Stories a cho-riochdachadh le Below the Radar ann an Beul Feirste le dùil ri ionmhas agus riochdachadh as t-Earrach 2020 agus dùil ri chraoladh air BBC ALBA ann an 2021.

Tha MacTV an ceartuair air sreath a lìbhrigeadh – Thar na Loidhne/Crossing the Line – a’ toirt sùil air cluicheadairean òga, gealltanach à Èirinn agus Alba agus air am fàs tha an spòrs sin air fhaicinn. Air a cho-riochdachadh le Crawford McCann ann an Beul Feirste le maoineachadh bho MG ALBA, TG4 agus an ILBF. Thèid a chraoladh air BBC ALBA bho 2/3/20 aig an àm a bhios Farpaisean Rugbaidh nam Ban nan Sia Nàiseanan a’ dol air adhart.

Thuirt Ealasaid Dhòmhnallach, Stiùiriche ùr Ro-innleachd & Chùisean Taoibh A-Muigh aig MG ALBA: “Tha lèirsinn eadar-nàiseanta air a bhith aig MG ALBA airson grunnan bhliadhnaichean mar phàirt de ar ro-innleachd Lèirsinn agus tha an luach seo de £8m de nuadh-shusbaint a’ sealltainn cho soirbheachail ’s a tha sinn air a bhith le sin.”

Issued by Electrify Marketing & Communications on behalf of MG ALBA

MEDIA RELEASE issued by Electrify Marketing & Communications. You too can share your stories (aka press or media releases), on this site. Email here for more information.

Check out twitter.com/scotsbulletin for your very own media releases feed…

Check out too twitter.com/allMediaNews.

Stay connected with our various twitter feeds: CharitiesDrinkEducationEnergyFashionFilmFoodGardensLegalMotorsMusicOutdoorsPropertyScience and Sports. And not forgetting FinanceTheatreTravelFestivalsVisual ArtsAberdeenDundeeEdinburghGlasgowInvernessPerth and Stirling.

Electrify Marketing & Communications contact details…

Contact: Laura Sturrock

Email: laura@electrify.me.uk