Media Release: Island Cèilidh comes to Glasgow | Danns’ an Eilein ann an Glaschu

Dancers Frank McConnell and Sandra Robertson at Ceòlas’ concert at Celtic Connections 2012

PEOPLE in Glasgow are being invited to party Island-style with a traditional Cèilidh on Saturday February 2 at Celtic Connections 2013.

Talented musicians and dancers with Uist connections will encourage audience members to the floor with a range of popular Cèilidh dance tunes, including Reels, Quadrilles and Cape Breton sets.

The evening, entitled Danns’ an Eilein, has been organised by Ceòlas, a Uist based music and dance summer school and arts project, as part of the Celtic Connections festival.

A number of well-known musicians and special guests will take part, including Kathleen MacInnes, Allan Henderson, Kilphedar Sound, Frank McConnell and Dawn Beaton.

The event will also feature a special performance by Ceòlas’ dancer-in-residence, Rosalind Masson, accompanied by music from University of the Highlands and Islands’ students based at the Lews Castle College UHI Benbecula campus.

Danns’ an Eilein follows on from Ceòlas’ sell-out show at Celtic Connections 2012. It takes place from 8pm on Saturday 2 February at the National Piping Centre, Glasgow.

Tickets are £12. To book a place or find out more, visit:

www.celticconnections.com

ENDS

Artists include:

Sarah Hoy from Edinburgh

Kathleen MacInnes from South Uist

Kilphedar Sound from South Uist

Allan Henderson from Mallaig

Dawn Beaton from Cape Breton

Frank McConnell from Bonar Bridge

Fin Moore from Dunkeld

Sarah Hoy from Dunkeld

University of the Highlands and Islands students:

David Provan from Lochgilphead – pipes

Jamie MacDonald from Tiree – fiddle

Graeme Platman from Callander – guitar and mandolin

Amy Macaulay from South Uist – fiddle

Sophie Stephenson from Fort Augustus – whistle, guitar and fiddle

Mairi C M Innes from Benbecula – guitar, vocals and percussion

Notes to editors:

The University of the Highlands and Islands comprises thirteen further and higher education colleges, specialist colleges and research institutions, distributed throughout the Highlands and Islands of Scotland. They are bound together through constitutional, management and academic structures, and co-ordinated through an executive office. Collectively, this is referred to as the UHI partnership.

There are currently over 7,500 students studying on undergraduate and postgraduate courses or undertaking postgraduate research with the University.

The University of the Highlands and Islands is the only university with campuses and headquarters based in the Highlands and Islands. Its mission is to strengthen and develop the social, economic and cultural prospects of the region. It uses a blend of learning methods, including traditional classroom face-to-face teaching, video-conferencing tutorials and lectures and virtual learning environments and other IT media.

The University of the Highlands and Islands is a limited company registered in Scotland No. 148203. Scottish charity No. SC022228. Registered office: 12B, Ness Walk, Inverness, IV3 5SQ.

MEDIA RELEASE posted by UHI. You too can post media releases (aka press releases) on allmediascotland.com. For more information, email here.

Danns’ an Eilein ann an Glaschu

Tha muinntir Ghlaschu a’ faighinn cuireadh do dhanns’ an eilein Disathairne 2 Gearran aig Celtic Connections 2013. Cluichidh luchd-ciùil agus dannsairean tàlantach a bhuineas do dh’Uibhist farsaingeachd de phuirt dannsa, a’ gabhail a-steach ruidhlean, cuadrailean agus seataichean à Ceap Breatainn.

Chaidh an tachartas, air a bheil Danns’ an Eilein, a chur air dòigh le Ceòlas, sgoil shamhraidh chiùil agus dannsa agus pròiseact ealain, stèidhte ann an Uibhist, mar phàirt den fhèis Celtic Connections. Bidh àireamh de luchd-ciùil ainmeil agus aoighean sònraichte a’ gabhail pàirt ann, nam measg Kathleen NicAonghais, Allan MacEanraig, Kilphedar Sound, Frank MacDhòmhnaill agus Dawn Pheutan.

Bidh an dannsair air muinntearas aig Ceòlas, Rosalind Masson, cuideachd a’ nochdadh, le ceòl bho oileanaich Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean a tha air an suidheachadh aig àrainn de Cholaisde a’ Chaisteil UHI ann am Beinn na Faoghla.

Tha Danns’ an Eilein a’ tighinn às dèidh cuirm-ciùil aig Ceòlas aig Celtic Connections 2012 nuair a chaidh a h-uile tiocaid a reic. Bidh e a’ gabhail àite bho 8f Disathairne 2 Gearran aig  Ionad Nàiseanta na Pìobaireachd, Glaschu. Tha tiocaidean £12. Gus àite a ghleidheil no airson barrachd fiosrachaidh, tadhail air:

www.celticconnections.com

CRÌOCH

Am measg an luchd-ciùil bidh:

Kathleen NicAonghais à Uibhist a Deas

Allan MacEanraig à Malaig

Kilphedar Sound à Uibhist a Deas

Dawn Pheutan à Ceap Breatainn

Frank MacDhòmhnaill à Drochaid a’ Bhanna

Fin Moore à Dùn Chailleann

Sarah Hoy à Dùn Chailleann

Oileanaich bho Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean

Dàibhidh Provan à Ceann Loch Gilb – a’ phìob

Seumas Dòmhnallach à Tiriodh – fidheall

Graeme Platman à Calasraid – giotàr agus mandolin

Amy NicAmhlaigh à Uibhist a Deas – fidheall

Sophie Stephenson à Cille Chuimein – fìdeag, giotàr agus fidheall

Mairi C M NicAonghais à Beinn na Faoghla – giotàr, seinn agus faram

 Notaichean do luchd-deasachaidh

‘S e com-pàirteachas de thrì-deug colaistean foghlam adhartach agus àrd-fhoghlaim, colaistean speisealta agus ionadan rannsachaidh a th’ ann an Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, is iad air an sgaoileadh air feadh na Gàidhealtachd is nan Eilean.  Tha iad ceangailte ri chèile tro structaran a bhuineas don bhonn-stèidh, an stiùireadh agus gnothaichean acadaimigeach, agus air an co-òrdanachadh tro oifis stiùiridh. Uile còmhla, bithear a’ toirt iomradh air mar chom-pàirteachas UHI.

An-dràsta tha 7,500 oileanach ag ionnsachadh air cùrsaichean fo-cheum agus for-cheum no a’ gabhail rannsachadh for-cheum os làimh leis an Oilthigh.

Is e Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean an t-aon oilthigh a tha air a shuidheachadh air a’ Ghàidhealtachd agus anns na h-Eileanan. Is e a’ ghairm aige na tha san amharc don sgìre a neartachadh a thaobh a’ chomainn-shòisealta, an eaconamaidh agus a’ chultair aice. Bidh e a’ dèanamh feum de mheasgachadh de mhodhan ionnsachaidh, nam measg clasaichean traidiseanta ann an seòmraichean-teagaisg, clasaichean agus òraidean le co-labhairt bhideo, àrainneachdan ionnsachaidh mas-fhìor agus meadhanan IT eile.

Tha Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean na chompanaidh earranta clàraichte ann an Alba Àir. 148203. Àir. charthannais Albannaich SC022228. Oifis chlàraichte: 12B, Slighe Nis, Inbhir Nis, IV3 5SQ.

Contact: Susan Szymborski
Phone: 01463279210
Email: susan.szymborski@uhi.ac.uk
Website: http://www.uhi.ac.uk