Media Release: Industry experts to give free lecture on Gaelic in publishing | Eòlaichean on ghnìomhachas a’ toirt seachad òraid shaor an asgaidh air a’ Ghàidhlig ann am foillseachadh

Catriona_Lexy_Campbell

A WELL-known Gaelic writer and the director of the Gaelic Books Council will give a free talk on Gaelic in publishing in Benbecula this month.

Catriona Lexy Campbell, a published novelist and poet from Lewis, will join Rosemary Ward from the Gaelic Books Council (Comhairle nan Leabhraichean) to explore the challenges and opportunities associated with Gaelic writing and publishing. Topics will include getting started on a book, how to approach publishers, the publication process and digital developments.

The talk, which will be delivered at Sgoil Lionacleit, Benbecula, later this month, is the last in a series of free Gaelic lectures taking place this year. Organised by the University of the Highlands and Islands, the series marks the 60th anniversary of Lews Castle College UHI, a partner of the university.

Based on the theme of Gaelic in modern life, the lectures recognise Gaelic as an integral part of Scotland’s heritage and national identity. Head of BBC ALBA, Margaret Mary Murray, spoke about Gaelic media in Glasgow in January and a lecture on Gaelic in education took place in Stornoway in May.

The talks also tie in with courses offered by the university, which include degrees in Gaelic language and culture; Gaelic with education; Gaelic and development and a higher education certificate in Gaelic and communication. All of these courses are offered through Lews Castle College UHI as well as Sabhal Mòr Ostaig UHI, where Catriona Lexy Campbell is the current writer in residence.

Speaking about the lecture, Catriona Lexy Campbell said: “Through my work with Sabhal Mòr Ostaig UHI, I have had many opportunities to meet people who are interested in writing in Gaelic and I’m very happy to be taking part in this project and building on that experience. I’m sure it’ll be a great day.”

Rosemary Ward said: “I am delighted to have been asked to participate in this important series of lectures that highlight the contribution the media, education and literature and publishing have made to the revitalisation of Gaelic. I am particularly pleased to be invited to deliver the lecture in Benbecula in front of a ‘home’ audience having, myself, been brought up and educated in South Uist.

“Comhairle nan Leabhraichean is committed to increasing the number, range and quality of Gaelic publications and our development strategy focuses on supporting Gaelic authors, editors and publishers to produce accessible, new and exciting Gaelic books. The upsurge in digital developments presents challenges and opportunities for us in our efforts to address the demands of readers to have Gaelic literature available in a variety of formats.”

James Fraser, principal and vice-chancellor of the university, welcomed the lecture, saying: “We are delighted that Rosemary Ward and Catriona Lexy Campbell are speaking about Gaelic in publishing as part of this lecture series and that they are doing so in Benbecula. The University of the Highlands and Islands is spread across the Gàidhealtachd and, through Lews Castle UHI, offers a number of important programmes in music and art in Uist and Benbecula. Adding this lecture to the other activities underlines our commitment to the whole of our region.”

The Gaelic in publishing talk will take place from 7pm to 9pm on Wednesday 19 June at Sgoil Lionacleit, Benbecula. The lecture will be delivered in Gaelic and simultaneous interpretation into English will be available through headphones. To book a FREE place, contact the university’s events team on 01463 279 344 or at events@uhi.ac.uk

To find out more about the university’s lecture series or Gaelic courses, visit www.uhi.ac.uk   

ENDS

Notes to editors:

The University of the Highlands and Islands is a partnership of thirteen further and higher education colleges, specialist colleges and research institutions, distributed throughout the Highlands and Islands of Scotland. They are bound together through constitutional, management and academic structures, and coordinated through an executive office.

There are currently over 7,000 students studying on undergraduate and postgraduate courses or undertaking postgraduate research with the university.

The University of the Highlands and Islands is the only university based in the Highlands and Islands. Its purpose is to have a transformational impact on the development and prospects for the region, its people and its communities.

The University of the Highlands and Islands is a limited company registered in Scotland No. 148203. Scottish charity No. SC022228. Registered office: 12B, Ness Walk, Inverness, IV3 5SQ.

Fios-naidheachd – 07 Ògmhios 2013

Eòlaichean on ghnìomhachas a’ toirt seachad òraid shaor an asgaidh air a’ Ghàidhlig ann am foillseachadh

Bidh sgrìobhadair Gàidhlig ainmeil agus stiùiriche Chomhairle nan Leabhraichean a’ toirt seachad òraid shaor an asgaidh air a’ Ghàidhlig ann am foillseachadh ann am Beinn na Faoghla air a’ mhìos seo.

Bidh Catrìona Lexy Chaimbeul, sgrìobhadair nobhailean agus bàrd foillsichte à Leòdhas, agus Rosemary Ward bho Chomhairle nan Leabhraichean a’ sgrùdadh nan dùbhlanan agus nan cothroman a tha an lùib sgrìobhadh agus foillseachadh sa Ghàidhlig. Am measg nan cuspairean bidh tòiseachadh air leabhar a sgrìobhadh, mar a chuireas tu fios a dh’ionnsaigh fhoillsichearan, am pròiseas foillseachaidh agus leasachaidhean didseatach.

Is i an òraid seo, a thèid a thoirt seachad aig Sgoil Lionacleit ann am Beinn na Faoghla, nas fhaide air adhart air a’ mhìos seo, an tè mu dheireadh ann an sreath de dh’òraidean Gàidhlig saor an asgaidh a tha a’ dol am-bliadhna. Agus e air a chur air dòigh le Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, tha an sreath a’ comharrachadh ceann-bliadhna daoimein Cholaisde a’ Chaisteil UHI, a tha na chom-pàirtiche anns an oilthigh.

Tha na h-òraidean, a tha stèidhte air a’ chuspair Gàidhlig ann am beatha an latha an-diugh, ag aithneachadh gu bheil a’ Ghàidhlig fighte fuaighte ann an cultar is fèin-aithne na h-Alba. Bhruidhinn Mairead Màiri Mhoireach, Ceannard BBC ALBA, mun Ghàidhlig anns na meadhanan ann an Glaschu na bu tràithe air a’ bhliadhna seo, agus bha òraid air a’ Ghàidhlig ann am foghlam ann an Steòrnabhagh anns a’ Chèitean.

Tha na h-òraidean cuideachd a’ buntainn ri cùrsaichean a th’ air an tabhann leis an oilthigh, a’ gabhail a-steach cheumannan ann an cànan is cultar na Gàidhlig; Gàidhlig le foghlam; Gàidhlig agus leasachadh agus teisteanas àrd-fhoghlaim ann an Gàidhlig agus conaltradh. Tha na cùrsaichean seo uile air an tabhann tro Cholaisde a’ Chaisteil UHI agus tro Shabhal Mòr Ostaig UHI, far a bheil Catrìona Lexy Chaimbeul an-dràsta na sgrìobhadair air mhuinntireas.

Agus i a’ bruidhinn mun òraid, thuirt Catrìona Lexy Chaimbeul: “Tron obair agam le Sabhal Mòr Ostaig UHI, tha tòrr chothroman air a bhith agam coinneachadh ri daoine aig a bheil ùidh ann an sgrìobhadh anns a’ Ghàidhlig agus tha mi glè thoilichte a bhith a’ gabhail pàirt anns a’ phròiseact seo agus a’ togail air seo. Tha mi cinnteach gur e latha mìorbhaileach a bhios ann.”

Thuirt Rosemary Ward: “Tha mi air leth toilichte gun deach iarraidh orm pàirt a ghabhail anns an t-sreath chudromach seo de dh’òraidean a tha a’ tarraing aire air na chuir na meadhanan, foghlam agus litreachas is foillseachadh ri ath-bheothachadh na Gàidhlig. Tha mi gu sònraichte toilichte gun d’fhuair mi cuireadh an òraid a thoirt seachad ann am Beinn na Faoghla leis gun d’fhuair mi fhèin m’ àrach is m’ fhoghlam ann an Uibhist a Deas.

“Tha Comhairle nan Leabhraichean dealasach gum bi barrachd fhoillseachaidhean Gàidhlig ann, agus gun tèid an fharsaingeachd a th’ ann dhiubh a leudachadh agus an inbhe a thogail; ’s e fòcas ar ro-innleachd leasachaidh taic a thoirt do dh’ùghdaran, deasaichearan agus foillsichearan a bhith a’ cur a-mach leabhraichean ùra, togarrach sa Ghàidhlig a bhios soilleir ri an tuigsinn. Tha an leudachadh ann an leasachaidhean didseatach a’ toirt dhùbhlanan agus chothroman dhuinn anns na h-oidhirpean againn freagairt a thoirt air iarrtasan an luchd-leughaidh litreachas na Gàidhlig a bhith ri fhaotainn dhaibh ann am farsaingeachd de chruthan.

Chuir Seumas Friseal, prionnsapal agus iar-sheansalair an oilthigh fàilte air an òraid, agus e ag ràdh: “Tha sinn air leth toilichte gu bheil Rosemary Ward agus Catrìona Lexy Chaimbeul a’ bruidhinn mun Ghàidhlig ann am foillseachadh mar phàirt den t-sreath seo de dh’òraidean agus gur ann ann am Beinn na Faoghla a tha iad a’ dèanamh seo. Tha Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean sgapte air feadh sgìre na Gàidhealtachd agus, tro Cholaisde a’ Chaisteil UHI, bidh e a’ tabhann àireamh de phrògraman cudromach ann an ceòl agus ealain ann an Uibhist agus Beinn na Faoghla. Leis an òraid seo a bhith air a cur ris na gnìomhachdan eile againn, tha e soilleir ri fhaicinn cho dealasach is a tha sinn a thaobh na sgìre againn air fad.”

Thèid an òraid mun Ghàidhlig ann am foillseachadh a thoirt seachad eadar 7f agus 9f Diciadain 19 Ògmhios aig Sgoil Lionacleit ann am Beinn na Faoghla.Is ann anns a’ Ghàidhlig a bhios an òraid agus bidh eadar-theangachadh mar-aon don Bheurla ri fhaotainn tro fònaichean-cluaise. A ghleidheil àite SAOR AN ASGAIDH, cuir fios a dh’ionnsaigh sgioba thachartasan an oilthigh air 01463 279 344 no aig events@uhi.ac.uk

Airson barrachd fiosrachaidh mu shreath òraidean an oilthigh no mu chùrsaichean Gàidhlig, tadhail air www.uhi.ac.uk   

CRÌOCH

Notaichean do luchd-deasachaidh:

‘S e com-pàirteachas de thrì-deug de cholaistean foghlaim adhartaich agus àrd-fhoghlaim, colaistean speisealta agus ionadan rannsachaidh a th’ ann an Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, is iad air an sgaoileadh air feadh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Tha iad ceangailte ri chèile tro structaran a bhuineas don bhonn-stèidh, an stiùireadh agus gnothaichean acadaimigeach, agus air an co-òrdanachadh tro oifis stiùiridh.

An-dràsta tha barrachd is 7000 oileanach ag ionnsachadh air cùrsaichean fo-cheum agus for-cheum no a’ gabhail rannsachadh for-cheum os làimh leis an oilthigh.

Is e Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean an t-aon oilthigh a tha air a shuidheachadh air a’ Ghàidhealtachd agus anns na h-Eileanan. Is e a adhbhar bith buaidh chruth-atharrachail a thoirt air leasachadh na sgìre agus air na tha san amharc don sgìre, do a muinntir agus do a coimhearsnachdan.

Tha Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean na chompanaidh earranta clàraichte ann an Alba Àir. 148203. Àir. charthannais Albannaich SC022228. Oifis chlàraichte: 12B, Slighe Nis, Inbhir Nis, IV3 5SQ.

MEDIA RELEASE posted by HIE. You too can post media releases (aka press releases) on this site. For more information, email here.

Contact: Susan Szymborski
Phone: 01463279210
Email: susan.szymborski@uhi.ac.uk
Website: http://www.uhi.ac.uk